Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Използвайте биоцидните продукти безопасно. Преди употреба винаги четете маркировките и информацията за продукта. Предназначен само за професионално нанасяне. Възможна сенсибилизация при контакт с кожата. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишват изпаренията. Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва изпускане в околната среда. При недостатъчна вентилация да се използва подходящо защитно оборудване за осигуряване на дишането. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ, да се покаже опаковката (съда) или етикета. Нанася се само с четка или мече.

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се  изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци.

Състав

Дисперсия на базата на акрилна смола, силикати, вода, филмообразуващи и филмозащитни материали (алгициден и фунгициден филм), добавки, консерванти.