Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Инструкции за безопасност

Съдържа алкилдиметил бензил амониев хлорид.

Използвайте биоцидните продукти внимателно. Винаги прочитайте информацията на етикета.

Дразни очите и кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на такъв, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. При поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.  

Оползотворяване на отпадъците

Материали и съпътстващите ги опаковки се изхвърлят на безопасни места, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 

Код на продукта – Бои и лакове

GD30

Декларация на съдържащите вещества

Вода, добавки, алкилдиметил бензил амониев хлорид.  

Влияние върху околната среда

Повърхности, третирани с CapaTox, не трябва да се мият – за да се избегне образуването на отпадни води. Ако отпадъците от Capatox съдържат вода, например, при почистване на фасади тези отпадъчни води може да бъдат отведени чрез канализацията до пречиствателни станции, понеже катийонните вещества се дезактивират от анийонните, които се съдържат в препаратите и затова стават биоразградими. 

Да се избягва проникването в подземни води. Активният агент е неблагоприятен за студенокръвни организми. Директен контакт с растения може да доведе до щети за тях. 

Санитарни предпазни мерки

Capatox е специален препарат за интериорни и екстериорни повърхности. Активният агент се използва като катийонен сапун в областта на храните, за дезинфекция на повърхности в мандри, пивоварни, консервни фабрики, болници, оранжерии и малки лувни басейни. В областта на козметиката активното вещество е одобрено като средство против изпотяване. В областта на фармацията може да се използва за съхранение на капки за очи и съединения за инжекции. Широкото използване на активния агент в Capatox в производствените хранителни предприятия и в областта на медицината и хигиената, показва, че може да бъде използван за интериорни и екстериорни строителни повърхности без притеснения.

Технически съвети

Тъй като е невъзможно всички случаи от практиката да се обхванат в настоящата техническа информация, ако вашия казус не е упоменат, моля обърнете се към представителите на Caparol във Вашия регион, ние с радост ще Ви окажем съдействие.