Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание

Да се пази далеч от деца. Осигурете добра вентилация при полагане и съхнене на продукта. Да не се яде, пие или пуши, докато се използва боята. В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете с вода. Не допускайте продуктът да попадне в почва или канализация. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Оползотворяване на отпадъците

Материали и съпътстващите ги опаковки се изхвърлят на безопасни места, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Макс. допустими стойности за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа mах.1 g/l VOC.

Код на продукта – Бои и лакове

M-DF01

Декларация на съдържащите вещества

Поливинил ацетат, смола, титаниев диоксид, силикати, вода, добавки, консерванти.

Технически съвети

Тъй като е невъзможно всички случаи от практиката да се обхванат в настоящата техническа информация, ако вашия казус не е упоменат, моля обърнете се към представителите на Caparol във Вашия регион, ние с радост ще Ви окажем съдействие.