Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или домашни отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l COV.

Продуктов код

M-DF01

Съдържание

Полиакрилова смола, титанов диоксид, силикати, восъци, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон).