Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

  • S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места.
  • S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода.
  • S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите образувани при пръскане.
  • S29 Да не се изхвърля в канализацията.
  • S61 Да не се допуска изпускане в околната среда.

Вижте специалните инструкции/ техническия лист за безопасност.

Отпадъци

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите остатъци като сухи бои или  битови отпадъци.

Допустими стойности за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l ЛОС.

Състав

Акрилна дисперсия, титаниев диоксид, силикати, пълнители от силиций и калцит, вода, добавки.