Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

За да се предпази от дъжд по време на фазата на сушене, ако е необходимо, скелето се покрива с брезент.  За приложение и изпълнение, вземете предвид DIN 18550, както и DIN 18350 част C.

Указания за опасност / Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. В случай на контакт с очите, те трябва да се измият добре с много вода и да се консултират с лекар. Да не се изпуска в канализацията, водата или почвата. За повече информация вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Разпоредби Извеждане от експлоатация

Рециклира се само празната опаковка. Течните остатъци могат да се изхвърлят като бои на водна основа, остатъците от закалени материали се изхвърлят като втвърдени бои или домакински отпадъци.