Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fişă Tehnică

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1330-2012 Vopsele acrilice CapaDIN Indeko Amphibolin

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Putzgrund