Caparol AF-Verdüner

Специален разредител за регулиране вискозността на Dupa-inn Nr.1, DupaMatt и продуктите Capalac без разтворители

  

Сфера на приложение

Caparol AF Verdünner е специален разредител, използван за регулиране на степента на разреждане, както и за почистване на използваните инструменти при лакиране и боядисване с алкидни продукти Капарол.

Характеристики

 • Безцветна течност
 • Точка на кипене: 169°C
 • Точка на запалване: 46°C
 • Температура на запалване > 200°C
 • Долна граница на експлозия: 0,5 Vol %
 • Горна граница на експлозия: 7 Vol %
 • Този продукт съдържа (C9-C12):
 • Налягане на парите: 5 mbar при 20°C
 • Плътност при 20°C: 0,75-0,79 g/cm³
 • Слабо разтворим във вода
 • Кинематичен вискозитет: 10 сек
 • Съдържание на органичен разтворител: 100 %

Свързващо вещество

 • Парафинови въглеводороди
 • Парафин (петрол), обикновен C9-C12 CAS: 64771-72-8
 • EINECS: 265-233-4 Xn; R 10-65-66 >25 - 50%
 • Изоалкан (C9-C12) CAS: 90622-57-4 EINECS: 292-459-0 Xn; R 10-65-66 >25 - 50%

Опаковка

1l, 5l

Съхранение

Продуктът се съхранява на прохладни места, в херметично затворена оригинална опаковка,  при добро проветрение и вентилация, предпазен от източници на огън и запалване – Пушенето забранено.

Да се използва само в помещения с добра вентилация. Температурата на съхранение трябва да е 5° - 20°C. Да не се съхранява на едно място с киселини, основи или силни оксиданти.