Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за сигурност и безопасност

Да се съхранява далеч от деца.Осигурете добра вентилация при нанасяне и изсъхване на продукта. Не се хранете и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно потърсете лекарска помощ и измийте обилно с вода. Да не се изхвърля в канализацията или в почвата. Инструментите и приборите за нанасяне да се измият незабавно с вода и сапун след употреба. Допълнителна информация: Вижте информационния лист за безопасност (MSDS).

Оползотворяване на отпадъците

Материалите и всички свързани с тях опаковки трябва да бъдат изхвърляни  по безопасен начин, съгласно изискванията на местните власти. Само напълно празни опаковки трябва да се дават за рециклиране. Опаковки с останали течни остатъци от продукта трябва да се изхвърлят на посоченото за отпадъци място на стари бои и др. Сухи остатъци от продукта могат да бъдат изхвърляни като битови отпадъци.

Продуктов код

M-DF01

Съдържание

Поливинил ацетат,калциев карбонат, силикати, вода,добавки, консерванти.

Център за обслужване

Вижте "Контакти" в нашия сайт.