Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Certificări

Certificate actuale la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Masa de bază: Poate provoca leziuni grave a ochilor.
A nu se inspira vaporii/aerosolii produsului. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Întăritor: Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Lichid şi vapori inflamabili. A se păstra departe de surse de flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul interzis. A nu se inspira vaporii/aerosolii produsului. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Conține legături epoxidice. A se respecta indicațiile producătorului (din fișa cu datele de securitate).

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material lichide și întărite se dezafectează ca resturi de vopsele cu conținut de solvenți organici, sau alte substanțe periculoase.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. 80 g/l COV.

Giscode

RE 2

Alet informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

 

08

 

DIS-443-001235 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813

Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Produsele care corespund cu normativul EN 1504-2, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro