Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Certificare:

Avize

Informații actualizate la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.  A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul interzis. A nu se inspira vaporii/aerosolii produsului. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GP05

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

07

DIS-450-001323

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de acoperire

Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

Test de tăiere în grilă

≤ GT2

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Testări la intemperii

fără deteriorări vizibile

Performanțe verificate în sistem Disbocret OS 2 (OS B) (450/515). EN 1504-2

Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor. Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare. Conformitatea produsului este certificată prin marcajul Ü de pe ambalaj. Suplimentar, conformitatea produsului se asigură și prin sistemul de certificare al conformității 2+ prin intermediul unor controale și certificări atât din partea producătorului, cât și din partea unui institut de certificare omologat (Notified Body).

Produsele care corespund cu normativul EN 1504-2, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Suport tehnic

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro

Предупреждение и препоръки за безопасност

Запалим. Опасност от увреждане при контакт с очите. Вреден за водните организми, може да има дълготрайни вредни ефекти при изливане във водите.Да се съхранява на недостъпни за деца места. Съдовете се съхраняват добре затворени, на прохладни и проветряеми места. Да не се вдишват изпарения/аерозоли. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се изхвърля в канализацията, водите или почвата. Да се носят защитни очила. При инцидент или общо влошено състояние се свържете веднага с лекар (ако е възможно покажете етикета).Да се използва само в помещения с добра .вентилация
Разреденият с вода материал не е запалим и не представлява сериозна опасност; при контакт с очите разтворът дразни очите.

Обезвреждане 

Рециклират се само празни опаковки. Съдовете с остатъци от материала могат да се изхвърлят в пункт за събиране на стари лакове.

Състав

Екологична рецепта, с намалено съдържание на замърсяващи вещества, с основа водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, с пълнители, пигменти, добавки, консерванти. 

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.