Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръчани основи

Вижте сферата на приложение на продукта. В участъка на цоклите Capatect KD-Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein да се нанасят само върху циментови мазилки или върху армиращия слой на термоизолационни системи. . 

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да са чисти, без разделителни вещества, да не се разпадат, да бъдат сухи и да не съдържат вещества, възпрепятстващи сцеплението. Новите мазилки се оставят да съхнат 3-4 седмици. При нанасяне в термоизолационни системи Capatect,, армиращият слой трябва да бъде добре втвърден и сух. 

Подготовка на материала: Capatect KD-Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein са готови за нанасяне продукти. При високи температури е възможна промяна на консистенцията чрез добавяне на малко вода. Специални указания:През периода на съхнене, за да се избегне мокрене на повърхността от дъжда, ако е необходимо, повърхността може да се защити с платна. Capatect KD-Buntsteinputze не е предназначен за хоризонтални повърхности.

Шпакловка от PII и PIII групи: Новите мазилки се оставят да изсъхнат необработени 3-4 седмици. Коригираните повърхности трябва да са чисти и  сухи. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи мазилки се грундират с OptiGrund ELF, последван от слой Putzgrund. 

Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично с водна струя под налягане, спазвайки действащите разпоредби. Силно порьозните и абсорбиращ повърхности се обработват с Capiol OptiGrund ELF, съответно CapaSol LF Konzentrat, след което нанася се слой Putzgrund. Пясъчните повърхности се грундират с Dupa-грунд, след което се нанася слой Putzgrund.

Повърхности в добро състояние: Матовите, леко абсорбиращи слоеве се обработват директно. Мръсотиите се почистват с водна струя. В случай на използване на други методи за почистване (измиване; четкане) грундът се разрежда с грунд, разрежда се с около 20% дестилиран алкохол.

Лакове, дисперсионни бои или пластмаси на базата на повредени синтетични смоли: Той се отстранява напълно чрез различни методи: механично или с четка и почистване, след това с струи гореща вода субстратът се оставя да изсъхне добре. Абсорбиращите, порести и пясъчни повърхности са покрити с OptiGrund E.L.F. съответно CapaSol L.F.

Повредени минерални покрития: Те се отстраняват напълно чрез четкане, остъргване или други методи. В случай на почистване мокрите повърхности ще се оставят да изсъхнат добре. Нанесете слой Tiefgrund TB.

Мръсни повърхности и неносещи повърхности: Почистете с водни струя. Грундират се според вида и характеристиките на основата.

Повърхности, засегнати от мухъл: Мухълът се почиства. След това повърхностите се промиват с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанесете слой от грунд в зависимост от структурата и вида на основата.

Напукани повърхности мазилка или бетон: Покрийте с  Cap-elas.

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Dupa-grund, след което се нанася слой Putzgrund. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Малки дефектни: Коригирайте с Caparol Akkordspachtel и впоследствие се нанася слой от грунд с Caparol Putzgrund.

Начин на приложение

Състав на слоевете:

Capatect KD-Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein се нанасят с права маламашка , до гранулацията, и се изглаждат мокро върху мокро в една посока. За да се избегне появата на снадки трябва да се предвиди достатъчен брой работници, според големината на обекта, така че материалът да бъде нанесен по цялата повърхност мокро върху мокро. Повърхностите винаги да се работят цели, без прекъсване. Поради използване на естествени материали могат да се появят леки вариации в цвета. Затова  върху добавените повърхности трябва да се нанася само материал от същата производствена партида, а материалите произхождащи от различни партиди да се смесят помежду им. 

Инструкции за нанасяне

Процедура на нанасяне:

Валидни са общите инструкции за нанасяне на структурни мазилки Capatect.ГрундиранеПри Capatect KD-Buntsteinputz und KD-Buntsteinputz fein. Винаги е необходимо предварително грундиране. Повърхността се грундира с Capatect Putzgrund, ако е възможно неразреден, в цвят, подобен на цвета на крайния слой, нанасяйки се с мече. Грундът се оставя да изсъхне добре.

Разход

  • Capatect Putzgrund: около 220 g/m²
  • Capatect KD-Buntsteinputz:около 5,5 kg /m²
  • Capatect Buntsteinputz fein:около 3,5 kg /m²

Представените разходни норми за всеки отделен продукт се базират на емпирични стойности, като са само ориентировъчни. Точният разход зависи от много фактори, поради което точният разход се определя след извършване на проби.

Условия за обработка

Да не се нанася при температура под +5 °C (среда, материал, основа), или под директните слънчеви лъчи, при много силен вятър, дъжд, при висока влажност на въздуха, мъгла, без да се вземат превантивни мерки,! Тези условия трябва да са налице поне още 2 дни след нанасяне.  Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за съхнене

При +20 °С и 65 % относителна влажност на въздуха, Capatect KD-Buntsteinputz und KD- Buntsteinputz dein изсъхва след около 24 часа. Изсъхва в дълбочина и е възможно нанасянето на нов материал след 2-3 дни.

Почистване на работните инструменти

Почистват се с много вода, веднага след ползване.