Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

Основите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3. Съществуващите гъби или водорасли се отстраняват с водна струя под налягане, спазвайки се законните разпоредби от тази сфера. Повърхностите се измиват с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва по-продължително време. С допълнителното нанасяне на слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, така че само след 7 дни пауза могат да се нанесат следващите слоеве.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F, респективно CapaSol LF. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд Dupa-grund. Леките минерални мазилки от групата хоросани PII се покриват с продуктите  Sylitol или AmphiSilan.

Бетон: Замърсените или ронливи бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладките повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Порьозните, леко песъчливи, респективно абсорбиращите повърхности, се грундират с OptiGrund E.L.F. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Плочи от фиброцимент (небоядисани): Плочите с хидроизолационна и леко абсорбираща повърхност се грундират с Dupa-Haftgrund. Песъчливите, силно абсорбиращи плочи подложени на действието на неблагоприятни атмосферни условия, се грундират с Dupa-Grund. Изцяло изложените на неблагоприятни условия плочи се обработват в долните краища и ръбовете. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14. За предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции, новите, силно алкални фиброциментови плочи се грундират с  Disbon 481 EP-Uniprimer

Плочи от фиброцимент, покрити със силикатни продукти, напр. плочи Glasal: Проверява се носещата способност на покривния слой. Нанася се един слой грунд Disbon 481 EP-Uniprimer. При нанасяне върху азбоциментови плочи, вижте инструкциите от лист БФС нр. 14.

Талашитни плоскости със стърготини подсилени с цимент: Поради силната алкалност на талашитните плоскости със стърготини подсилени с цимент, се грундира с Disbon 481 EP-Uniprimer, за  предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции (вижте лист БФС нр. 3, параграф 2.2.5)

Неизмазани тухлени видове: Подходящи за боядисване са само абсорбиращите и устойчиви на замръзване тухли, както и клинкерните тухли без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Грундира се с Dupa-Grund. При появата на кафеникави петна в междинния слой, се нанася допълнително един слой боя Duparol-W, на базата на разтворители. 

Носещи повърхности, покрити с лакове или дисперсионни бои: Лъскавите повърхности боядисани с лакове се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Грундират се с CapaGrund Universal. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, пръскане) се нанася един слой грунд Dupa-grund.

Носещи покрития на декоративни мазилки  от синтетични смоли и стари бои:  Боядисват се с ThermoSan. (вижте технически лист нр.156).

Носещи основи, покрити с боя на базата на синтетични смоли и здрави термоизолационни системи: Старите мазилки се почистват  чрез различни методи. При мокро почистване на повърхностите, се оставят да изсъхнат добре преди боядисване. Нанася се един слой грунд CapaGrund Universal. Новите мазилки могат да се боядисат без предварителна обработка.

Неносещи повредени минерални бои: Отстраняват се изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.

Неносещи основи, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез различни методи, например механично или с четка, след което се почистват със силна водна струя, спазвайки се действащите разпоредби. Слабо абсорбиращите повърхности, респективно гладките повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Покриват се с фасадна боя Duparol-W, на базата на разтворители. (технически лист нр. 150).

Напукани повърхности мазилка или бетон: Покриват се с Cap-elast phase 2-W (технически лист нр. 160).

Небоядисани зидове от варовиков камък: Покриват с е с ThermoSan (вижте технически лист нр. 156).

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за продължителната устойчивост на боята, респективно за изчезването им.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектните участъци с размери надвишаващи 20 мм могат да се ремонтират с  Histolith Renovier-spachtel. След това шпакловката се грундира. (технически лист нр. 710 и нр.1029.

Нанасяне

С четка или мече.

Като слой грунд, респективно междинен слой: Нанася се неразреден Amphibolin-W  или разреден с макс. 5% вода. Като краен слой: Нанася се неразреден Amphibolin-W или разреден с макс. 5% чиста вода. Върху грубите повърхности се нанася грундовия слой,  междинния слой и крайния слой разреден с макс. 5% вода.

Разход

Около 120 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с  проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха боята изсъхва на повърхността след  4-6 часа и може да се положи следващ слой боя след 24 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

За да се запазят специфичните характеристики на материала, не трябва да се смесва с други материали. За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Amphibolin-W е продукт, съдържащ специални активни вещества,  възпрепятстващи образуването на водорасли и гъби. Тези активни вещества предоставят дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта: степента на замърсяване и на влага на носещия слой. Поради това не е възможно дълготрайното възпрепятстване появата на  водорасли и гъби.

При плътните, студени повърхности или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичане,  образувани от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и изчезват от само себе си при наличие на много вода, напр. след няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно върху качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези  протичания/допълнителни материали трябва предварително да се намокрят и след краткотрайно изчакване трябва да се отстранят изцяло. Налага се допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на  тези следи от протичания.