Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Certificări

  • Permeabilitate la dioxidul de carbon
  • Luminozitate
  • Rezistența la dezinfectanți

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Amphibolin W:
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul sau eticheta (poate fi afectată flora intestinală). A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Amhibolin:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

Amphibolin:       M-DF01
Amphibolin W:   M-DF01 F

Compoziție

Amphibolin:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă)

Amphibolin W:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă), conservanţi în peliculă (terbutrin, zincpirition, octilizotiazolinonă)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului (FDS).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти. Да се съхранява на недостъпни за деца места. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета, тъй като продуктът може да засегне чревната флора. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Нанася се само с четка или мече. При шлайфане да се използват филтри за прах. P2. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Забранява се консумацията на храни и напитки и пушенето по време на ползване на продукта. При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. Инструментите се измиват с вода и сапун веднага след ползване.

Сертифициране

  • Amphibolin-W eficacitate срещу водорасли
  • Amphibolin-W eficacitate срещу гъби

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 1 g/l ЛОС.

Съдържание

Дисперсия на базата на акрилни смоли, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, филмообразуваши и филмопредпазващи материали, добавки.