Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Немски сертификати

  • Muresko SilaCryl Определяне на пропускливостта на вода и изпаряването на вода 
  • Muresko SilaCryl Efficiency устойчивост на плесени и водорасли

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Вредна за водните видове с дълготраен ефект. Да се съхранява на места недостъпни за деца. Ако бъде погълната потърсете незабавно медицинска помощ и покажете контейнера или етикета ( могат да бъдат засегнати чревните бактерии). Не допускайте продуктът да попадне в канализацията, водни пътища или почвата. Осигурете добра вентилация по време на използване и изсъхване. Не консумирайте храна, напитки, и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно и обилно изплакнете с вода. Почиствайте инструментите със сапун и вода веднага след употреба.

Депониране

Материалите и всякаква тяхна опаковка трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин, в съответствие с пълните изисквания на местните власти. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от обекта в съответствие със стандартните процедури за строителни обекти.

За Германия: депонирайте контейнери с остатъци от течни продукти на място за събиране на отпадъци, на което се приемат стари бои и емайлни покрития. Третирайте засъхнали/втвърдени остатъци от продукта като строителни/разрушителни/общински или битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 40 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 40 g/l VOC.

Код на продукта

M-SF01 F

Съдържани вещества

Полиакрилна смола/ полисилоксан, тиатаниев диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, филмообразуващ реактив, добавки, консервант, филмов коснервант.