Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

При нанасяне да се спазва ВОБ, глава В, DIN 18 363, алинея 3.1.10 и 3.2.1. Основите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

За получаване на покрития с еднороден цвят се препоръчва да се изравни абсорбцията на основата. За покритие на пръскани или нееднородни мазилки се препоръчва, след грундиране със Sylitol-Konzentrat 111 (разреден с вода 2:1), нанасяне с мече на междинен слой Sylitol-Minera. Върху напуканите или с много поправки повърхности се препоръчва нанасянето на 1-2 слоя  Sylitol-Minera.

Sylitol-Minera се нанася с четка върху гладки повърхности и с мече върху грапави. За предотвратяване на видими следи от добавени участъци, при нанасяне върху големи повърхности трябва да се използва достатъчен брой работници, като се нанася мокро върху мокро, с една ръка.

Мазилки от групи хоросан P Ic, P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва по-продължително време.

Стари, носещи мазилки: замърсените повърхности се почистват ръчно или механично, спазвайки законните разпоредби (например с водна струя под налягане или с водна струя под голямо налягане с добавка от пясък). Почистването със струя мокър пясък е възможно сами при мазилки от групи хоросан PII и PIII. Замърсените от водорасли или гъби мазилки се почистват с водна струя, спазвайки се законните разпоредби и се обработват с  Capatox, съгласно указанията.   Евентуално може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидни и фунгицидни свойства.

Мазилки с ронлив слой: Ронливият, респективно кредиращ повърхностен слой, намаляващи сцеплението, се отстраняват с Histolith Fluat,след което се измиват.

Мазилки с минерални наслагвания по повърхността: Слоят с минерални наслагвания се разпознава по леките проблясъци; отстранява се с Histolith Fluat, след което повърхността се измива.

Поправка на мазилки: При поправката на пукнатини и на участъците повредена мазилка се има предвид наличието на съвместимост между предишните мазилки и хоросана, използван за поправка, като структура и устойчивост. За ремонт се препоръчва готов за ползване хоросан, Trass-calcar / Trass-ciment. Поправените участъци трябва добре да се втвърдят и да изсъхнат, обработват се с Histolith Fluat, след което се измиват. Обработката с Histolith Fluat трябва да надвишава коригираната зона с 1-2 дължини на четката. Ако ремонтираните участъци са големи, цялата мазилка се обработва с Histolith Fluat и се измива.

Стари минерални слоеве: Старите слоеве със сцепление се почистват на сухо или мокро. Старите, повредени минерални основи се отстраняват чрез шлайфане, остъргване с шпакла или отделяне на слоя, след което се измива цялата повърхност. Нанася се един слой грунд Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1.

Стари неносещи дисперсионни покрития: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, механично или чрез отстраняване на слоя, след което повърхността се измива със силна струя топла вода, спазвайки се действащите законни разпоредби. Отделените, неабсорбиращи повърхности се грундират с Sylitol-Minera. Отделените, силно абсорбиращи повърхности се подсилват чрез грундиране с Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1, след което се нанася един междинен слой Sylitol-Minera.

Стари матови, носещи дисперсионни покрития: Замърсяванията и леко кредиращият слой се почистват с вода под налягане или чрез други подходящи методи, спазвайки законните разпоредби. Нанася се междинен слой Sylitol-Compact.

Мазилки с песъчлива повърхност: Почистват се със суха четка, след което цялата повърхност се почиства с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби.

Мазилки на минерална или силикатна основа от термоизолационни системи: Замърсените и атакувани от водорасли повърхности се почистват с водна струя под ниско налягане, спазвайки законните разпоредби. Ако се налага се добавят миещи препарати. Да не се почистват механично. Атакуваните от водорасли или гъби мазилки се обработват с Capatox , спазвайки указанията. Евентуално може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидни и фунгицидни свойства.

Неизмазани зидове от варовиков камък: Подходящи за боядисване са само тухлите устойчиви на замръзване или без чужди обезцветяващи вещества, като пясък или глина и др. Фугите на зидовете не трябва да имат пукнатини и разделителни вещества. Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Върху кредиращите/ронливи повърхности се нанася Histolith Fluat, ,след което се измиват. Връзките на покриви, прозорци и подови настилки трябва да се изпълняват съгласно директивите на Асоциацията от сферата на варовиковия камък. Да се има предвид лист БФС № 2.

Естествен камък: Естествените камъни трябва да са твърди, сухи и без ефлоресценции. Камъните с ерозирали повърхности се подсилват чрез многократна обработка с Histolith Steinfestiger. Замърсените камъни се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Камъните не се поправят с хоросан за мазилки, а със заместители на естествения камък. Поправените повърхности трябва да се втвърдят добре, като преди боядисване се обработват и се измиват.

Капилярна влага: Капилярната влага разрушава боядисаните слоеве преждевременно. Оптимален резултат се постига само при нанасяне на хоризонтален хидроизолиращ слой.  Много добро и дълготрайно решение се предлага от система за саниране като системата HistolithTrass-Sanierputz. При старите сгради се получават много добри резултати чрез полагане на филтриращ слой (трошен камък) между терена и основите.

Нанасяне

Sylitol-Fassadenfarbe може да се нанася с четка, мече или с пръскане.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50° 
  • Дюза: 0,023–0,027"
  • Налягане на пръскане: 150–180 бара; при нанасяне чрез пръскане боята се разбърква добре и се прецежда. 

При нанасяне върху слабо и равномерно абсорбиращи боядисани слоеве със сцепление , на базата ма силикати, добре втвърдени и без ефлоресценции повърхности от естествен камък, имитация на камък и неизмазани зидове от варовиков камък: След подходяща подготовка се нанася един слой грунд, образуван от смес на 2 части Sylitol- Fassadenfarbe и 1 част Sylitol Konzentrat 111. Като краен слой се нанася боя Sylitol-Fassadenfarbe разредена с макс. 5% Sylitol-Konzentrat 111. Върху фасади със силно изложение на неблагоприятни условия се препоръчва използването на междинен слой Sylitol-Minera.

Върху силно и неравномерно абсорбиращите, песъчливи мазилки, както и върху стари покрития със силикатни бои със сцепление: След подходяща подготовка се нанася с четка до насищане един слой грунд образуван от смес от 2 части Sylitol Konzentrat и 1 част вода. Върху силно абсорбиращите мазилки се нанасят два слоя, мокро върху мокро. Като междинен слой се нанася Sylitol-Fassadenfarbe, разреден с макс. 5% Sylitol-Konzentrat 111. Краен слой Sylitol-Fassadenfarbe неразреден или разреден с макс. 5% Sylitol-Konzentrat 111.

Разход

Около 200 ml/m2 на слой, за гладки повърхности. При нанасяне върху грапави повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността и може да се нанася нов слой след 12 часа. Устойчив на дъжд след около 24 часа. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Материалът не трябва да се нанася в зони, изложение на директните слънчеви лъчи, дъждове, висока влажност на въздуха мъгла), силен дъжд и т.н. Ако се налага, покрийте повърхността със защитни брезенти. Обърнете внимание на замръзването през нощта. Не се препоръчва нанасяне на материал върху следните основи: лакирани, със солни ефлоресценции, пластмасови или дървени. Не се препоръчва нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При повърхности с лек наклон трябва да се осигури перфектно изтичане на водата, и едва след това се нанася материала.

При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение.. Под действието на влагата напр. дъждове) чертите изчезват.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичане от допълнителния материал.  Тези допълнителни вещества са разтворими във вода и лесно изчезват под действието на достатъчно количество вода, напр. няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва да се намокрят предварително и изцяло да се отстранят, след изчакване известно време. Допълнително се грундира с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания

Съвместимост с други покривни материали: За да се запазят специалните свойства на продукта, той не трябва да се смесва с други материали.

Защитни мерки: Повърхностите от стъкло, керамика, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък и хоросан трябва да се покрият. Петната от боя се измиват веднага с много вода. Ако продуктите се нанасят чрез пръскане или с мече при силен вятър, трябва да се ползват защитни платна.

Мерки при строителни елементи: Релефните строителни елементи (первази, корнизи и др.), трябва да се защитят по професионален начин, за да се предотврати замърсяването и прекаленото овлажняване на стените.

Импрегниране: Постоянното натоварване с пръскане на вода влияе върху трайността на боядисаните слоеве. Чрез последващо нанасяне върху боядисаната повърхност на слой Disboxan 452 Wetterschutz s, се получават дълготрайни хидрофобни повърхности. Импрегнират се след изчакване на период за съхнене от минимум 10 дни.