Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Certificare

  • Ne-inflamabilitatea Sylitol-Fassadenfarbe
  • Rata permeabilității la apă, densitatea fluxului de difuzie a vaporilor de apă și particulele organice pentru Sylitol-Fassadenfarbe

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Vopseaua este puternic alcalină. De aceea se va proteja pielea și ochii de stropii de vopsea. Vecinătatea locului vopsit se vor acoperii cu grijă. Stropii de vopsea de pe suprafeţele acoperite cu lacuri, suprafeţele din sticlă, ceramică, metal şi piatră naturală se curăţă imediat. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate. 

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SK01

Compozitie

Silicat de potasiu, dispersie pe bază de răşini acrilice, pigmenţi şi materiale de umplutură minerale, apă, aditivi.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. При шлайфане да се използват филтри за прах P2. Да се използва само в помещения с добра вентилация. S20/21 Забранява се консумацията на храни и напитки и пушенето по време на ползване на продукта. S26/28 При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Боята е силно алкална. Поради това трябва да се предпазят кожата и очите от пръски боя. Съседните на боядисаната повърхности трябва да се покрият внимателно. Пръските боя попаднали върху повърхности покрити с лакове, стъкло, керамика, метал или естествен камък се почистват веднага. Допълнителни указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Сертифициране

Незапалимост на Sylitol-Fassadenfarbe. Процент на водопропускливост, плътност на дифузионния поток на водните пари и органичните частици за Sylitol-Fassadenfarbe

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g/l ЛОС.

Състав

Калиев силикат, дисперсия на базата на акрилни смоли, оцветители и минерални пълнители, вода, добавки.