Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3

Подготовка на основата

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, варови мазилки (P Ic), варо-циментови (P II) /минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1, от мин. 1N/mm2: Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване. Полагането на материали AmphiSilan се извършва според вида на съществуващата основа, според следните показания свързани с основата.

Мазилки от групи хоросан P II и P III или силикатни мазилки / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 от мин. 1N/mm2: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. С нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции при алкалните мазилки от група хоросани P Ic, P II, респективно PIII, така че , така че след пауза от само 7 дни могат да се боядисват отново.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно порьозните, абсорбиращи, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд  AmphiSilan-Tiefgrund LF. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger. Ремонтираните участъци от мазилките трябва да са добре втвърдени и сухи.

Нови слоеве декоративна силикатна мазилка: Боядисват се със силикатни продукти от програмата Sylitol.

Стари бои и силикатни мазилки: Повърхностите със сцепление се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Повърхностите без сцепление, засегнати от неблагоприятните атмосферни условия се отстраняват чрез остъргване и шлайфане. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

Носещи мазилки на базата на синтетични или силиконови смоли: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване в дълбочина на повърхността. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe или AmphiSilan-Putzfestiger. Новите мазилки на базата на синтетична или силиконова смола се боядисват без предварителна подготовка.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Леко лъскавите повърхности се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Грундират се с AmphiSilan-Grundierfarbe.

Неносещи основи, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, например механично или чрез остъргване, след което се почистват със силна струя топла вода, спазвайки се действащите разпоредби. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe; върху абсорбиращите, ронливи, песъчливи основи се нанася един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger. Като междинен слой се нанася AmphiSilan-Compact.

Неизмазани  тухлени зидове: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, както и клинкерните тухли без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger. Ако след нанасяне на междинен слой AmphiSilan или AmphiSi-lan-Compact се появят кафеникави петна, като краен слой се нанася боята Duparol.

Зидове от варо-пясъчни блокчета/тухли: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване тухли, които не съдържат оцветяващи странични вещества като пясък и глина. Фугите не трябва да имат пукнатини. Почистват се кредиращите/ронливи повърхности. Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Да се спазват разпоредбите на лист БФС нр. 2. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Tiefgrund LF. Като междинен слой се нанася AmphiSilan-Compact.

Повърхности, замърсени с гъби или водорасли: Използва се специална фунгициндна и алгицинда боя ThermoSan (технически лист нр. 156).

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват със суха четка. Грундира се с AmphiSilan- Putzfestiger. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Малките повредени участъци се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектираните участъци надвишаващи 20 mm се ремонтират, за предпочитане с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. Слой грунд, респективно междинен слой AmphiSilan-Compact разреден с макс. 10% вода.

Разход

Около 350–400 g/m2 на слой, в зависимост от основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 12 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Фасадите с много влага, дължаща се на условията на обекта или на специални климатични влияния, се характеризират със завишен риск от появата на плесени и гъби. В тези случаи препоръчваме нанасянето на специалния продукт ThermoSan. Продуктът съдържа активни вещества, закъсняващи появата на водорасли и гъби. При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с  по-светъл цвят (ефект писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от протичане (добавки). Добавките са разтворими във вода и лесно изчезват под действието на достатъчно количество вода, напр. няколко поройни дъждове.

Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ добавки трябва да се намокрят и изцяло да се отстранят, след изчакване известно време за реакцията. Трябва да се нанесе допълнителен слой грунд CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания. Следите от извършените на повърхността ремонти зависят от повече фактори и са неизбежни (лист БФС нр.25).

Медните водосточни тръби (CU йони от дъждовните води) реагират с компонентите на AmphiSilan Compact, получавайки се кафеникави петна. В резултат на това, въпросните медни повърхности ще се изолират срещу оксидиране. Алтернативно, като краен слой могат да се ползват продуктите ThermoSan или Muresko SilaCryl®. Съвместимост с други бои: продуктите AmphiSilan не се смесват с други материали, най-вече с оцветители на базата на дисперсия, оцветители на силикатна основа или други оцветяващи концентрати.