Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Предупреждение и препоръки за безопасност 

Токсично за водни организми, при разливане във вода може да има дълготраен вреден ефект. Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие с много вода и сапун. Да не се разлива във водата, канализацията или почвата. Да се пазят очите и кожата от напръскване с материала. При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, тъй като продуктът може да засегне чревната флора. Продуктът се нанася само с четка или мече. 

Съхранение

На прохладни места. Да се предпазва от замръзване. Възможност за съхранение – 12 месеца.

Обезвреждане 

AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, AmphiSilan-Volltonfarbe, AmphiSilan-Grundierfarbe, AmphiSilan-Tiefgrund LF: Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материал могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или домакински отпадъци.

Състав

Хибридно свързващо вещество (органична –силикат/акрилна) силиконова смола, титаниев диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, материали за образуване и запазване на покривния филм.

Код на продукта

M-SF01F

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.