Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. При контакт с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте изпаренията. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Течните отпадъци от материал се изхвърлят в мяста за събиране на стари бои / лакове, сух скрап от материали като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, като например битови отпадъци или битови отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс.10 g/l COV.

Съдържание

Водна дисперсия на стирол-акрилни съполимери, титанов диоксид, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.