Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Безопасната употреба на закрито е оценена от Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) и сертификат TÜV знак за качество "тестван за вредни вещества". Немският сертификат е на разположение при поискване.

Мерки за безопасност (валидни на датата на публикуване)

Запалима течност и пари. Вреден за водния живот с дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. Пушенето е забранено. Използвайте само на открито или в добре проветриви помещения. Избягвайте разпръскването в околната среда. Ако попадне на кожата измийте обилно със сапун и вода.

Отпадък

Рециклират се само празни опаковки. Течните материални отпадъци се изхвърлят на стар пункт за събиране на бои / лакове, сухи материални се изхвърлят като строителни или битови отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 350 g/l (2010). Този продукт съдържа < 350 g/l COV.

Продуктов номер

M-PL01

Състав

Полиакрилна смола, титанов диоксид, силикати, калциев карбонат, алифатни съединения, добавки.