Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Безопасната употреба на закрито е оценена от Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) и сертификат TÜV знак за качество "тестван за вредни вещества". Немският сертификат е на разположение при поискване.

Мерки за безопасност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Инструментите трябва да се почистят веднага след употреба със сапун и вода. Да не се вдишва парата или спрея. .

Отпадък

Само напълно празни опаковки се рециклират. Всички останали се изхвърлят на определените за това места.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l COV.

Продуктов номер

M-DF01

Състав

Поливинилацетатна смола, калциев карбонат, титанов диоксид, силикати, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолинон, бензизотиазолин).