Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се допуска попадане във водоизточници, канали или почвата.

Депониране

За рециклиране се дават само празни опаковки. Течните остатъци да се третират като бои на водна основа, а сухите като битов отпадък. 

Съдържание на ЛОС

Категория на продукта (кат. А/а): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа не повече от 1 g/l ЛOC.

Състав

Дисперсия на акрил-строл съполимер, пигменти минерални пълнители, вода, консерванти.