Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества.
Външни повърхности:
Мазилки от групи P II и P III: Новите мазилки от групи P II и P III се оставят необработени, да съхнат 2-4 седмици.
Коригираните участъци трябва да са втвърдили добре и да са сухи. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи мазилки се грундират с OptiGrund E.L.F. Песъчливите и прахообразни мазилки се грундират с Dupa-Grund.
Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично с водна струя под налягане, спазвайки действащите разпоредби. Порьозните, леко песъчливи повърхности, респективно абсорбиращите повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. Прахообразните повърхности се грундират с Dupa-Grund.
Носещи повърхности, покрити с матови дисперсионни бои: Матовите, леко абсорбиращи слоеве се обработват директно.
Замърсените или кредиращи повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби.При използване на други методи на почистване (измиване, почистване с четка) се грундират с Dupa-grund.

Носещи силикатни боядисани повърхности: Покриват се с материали Sylitol или AmphiSilan ThermoSan. (технически лист195, 295 и 145).
Неносещи, повредени повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Изцяло се отстраняват чрез различни методи, например механично или чрез почистване с четка, последвано от почистване със силна водна струя. Повърхността се оставя да изсъхне добре. Прахообразните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.
Неносещи повредени минерални покрития: Повредените неносещи минерални слоеве се отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с горещя струя вода под налягане. При мокро почистване, работата се продължава след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.
Повърхности, замърсени със сажди или промишлен газ: Почиства се с водна струя, с добавки на подходящи почистващи агенти.
Обърнете внимание към законните разпоредби от тази сфера. Грундират се в зависимост от вида и характеристиките на основата.

Повърхности, атакувани от мухъл, плесен и водолюбиви растения: Мухълът, плесента и водолюбивите растения се почистват механично или с водна струя, спазвайки законните разпоредби. Измиват се с Capatox респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.
Напукани повърхности мазилка или бетон: Покриват се с Cap-elast (технически лист 160).

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Dupa-grund. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.
Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това (технически лист нр. 710 и Nr.1029).


Вътрешни повърхности:
Мазилки от групи хоросан PII и PIII: Твърдите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране.
Техническа информация R25. Върху порьозните, песъчливи, абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund E.L.F, респективно CapaSol LF.

Гипсови шпакловки и хоросанови мазилки от групи хоросан P IV и PV: Гипсовите шпакловки се шлайфат. Отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol Tiefgrund TB.
Гипсови строителни плоскости : Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol Tiefgrund TB.
Гипскартонени плоскости: Шлайфат се следите от шпакловане. Меките и шлайфани гипсови участъци се укрепват с помощта на дълбочинен грунд Caparol Tiefgrund TB. Върху плоскостите с петна от оцветени водоразтворими вещества се нанася един слой филтриращ грунд Caparol-Filtergrund grob. Вижте техническия лист на Caparol-Filtergrund grob.

Бетон: Трябва да се отстранят евентуалните следи от вещества без сцепление, както и прахообразните и песъчливи вещества.

Газобетон: Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3. Шпаклова се фино с Caparol-Akkordspachtel.

Носещи покривни слоеве: Предходните слоеве матова боя, леко абсорбиращи, се боядисват без предварителна обработка.
Старите слоеве лак или лъскавите слоеве се шлайфат до матово.

Неносещи покривни слоеве: Покривните слоеве с лакове, оцветени дисперсии или повредени мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и повърхностите се почистват механично от замърсявания. Грундират се с Caparol Tiefgrund TB.

Тапети: Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol Tiefgrund TB.
Повърхности, замърсени с мухъл: Мухълът, респективно гъбичките се отстраняват механично чрез почистване с четка или мокро остъргване. След това повърхностите се измиват с Capatox, респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанася се един слой грунд, в зависимост т структурата на основата.
Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol-Filtergrund grob (технически лист 845).
Малки повредени повърхности: След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel и, ако е необходимо,се нанася един слой боя като грунд.

Начин на приложение


Преди нанасяне продуктът се разбърква много добре. Нанася се един слой неразреден StrukturFarbe с маламашка от неръждаема стомана , в един слой от около 1 mm и се моделира според предпочитанията. Продуктът се нанася на един етап, мокро върху мокро, без прекъсване. Продуктът не се нанася локално. С оглед извършване на последващи ремонти или изравнявания. При високи температури продуктът може да се разреди с до 2 % вода. Работните инструменти се почистват с вода след употреба.

Състав на слоевете


Основата трябва да е чиста, суха, без вещества възпрепятстващи сцеплението.
Грунд: Caparol Putzgrund оцветен в подобен цвят на цвета на крайния слой. Силно или неравномерно абсорбиращите слоеве се грундират предварително с Caparol Tiefgrund или
Caparol Grundier-konzentrat, разредени така че след изсъхване да не образуват стъкловиден филм (извършват се проби на малки повърхности).
Краен слой: StrukturFarbe, неразреден, нанесен с неръждаема маламашка. За структуриране може да се използва мече от молтопрен (с фина, средна или груба структура), или продуктът може да бъде моделиран с помощта на шпакла, мистрия, маламашка или мече за тапети, според предпочитанията.

Структура, образувана с мече  

StrukturFarbe се нанася равномерно с маламашка в един слой от около 1 mm. Повърхността се структурира с мече от молтопрен.
Разход: около 0,8 – 1,4 kg/m²

Набраздена структура

StrukturFarbe се нанася равномерно с маламашка в един слой от около 1,5 – 2 mm. Повърхността се структурира по вертикала с мече за моделиране или се структурира с шпакла..
Разход: около 0,8 – 1,4 kg/m²

Моделирана структура

Нанася се равномерно с маламашка. Структурира се с полагане на отпечатък от мистрията, след което се повдига леко от повърхността.
Разход: около 1,4-1,8 kg/m².

Разход


StrukturFarbe: около 0,8-1,80 kg/m², в зависимост от структурата. Разходът варира в зависимост от техниката на нанасяне и от изпълнената структура. Точният разход се определя след извършване на проби.
Материалът може да бъде нанесен и с разход под 0,8 kg/m², но в този случай е възможно компроментиране на получената равномерна структура на финишния слой и пълното покритие на основата.
Putzgrund: около 200-250 g/m² върху равни повърхности.


Условия за обработка

Да не се работи при температура под +50C или под директни слънчеви лъчи, дъжд или силен вятър. Внимание за опасност от замръзване през нощта! 


Време за съхнене


При +20ºC и 65% релативна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 4 часа. В дълбочина изсъхва след 2-3 дни. При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.

Бележка


При използване на естествен пясък са възможни малки вариации в цвета. Поради това трябва да се използват материали със същия продуктов номер. Материалите с различен продуктов номер трябва да се смесят. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Да не се работи под слънчевите лъчи или при силен вятър, при условия на завишена влажност (мъгла), опасност от дъжд или замръзване. Ако е необходимо защитете фасадата с брезенти за скеле.