Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.

Подготовка на основата

Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал. Моля прочетете техническия лист на продукта Amphibolin респективно Caparol SeidenLatex.

Начин за нанасяне

Преди нанасяне, Capadecor Metallocryl INTERIOR се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне. Capadecor Metallocryl INTERIOR може да се нанася с четка или с мече.

Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал, като напр.: 

• Rotanyl 17 за средно до едро структурирани повърхности

• Rotanyl 13 за леко структурирани повърхности.

За получаване на хомогенно разнасяне на алуминиевите пигменти, Capadecor Metallocryl INTERIOR трябва да се нанася равномерно разпределена, след което се разнася с мече в една посока.

Нанасянето на продукта чрез пръскане може да предизвика образуването на пари, подобно на нанасянето на Effect Lack, поради което препоръчваме продуктът да се нанася само върху частични, ограничени повърхности, а не върху големи такива. 

Възможността за нанасяне на Metallocryl с пръскане се извършва чрез разглеждане на място на всеки отделен обект. Поради това Ви молим да се възползвате от специализираните ни технически консултации.

При нанасяне на Capadecor Metallocryl INTERIOR върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни афекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка.

Инструкции за нанасяне

Capadecor Metallocryl INTERIOR съдържа алуминиеви пигменти, които имат реакция на обезцветяване в контакт с основни или алкални основи, особено в комбинация с висока влажност. Освен това, при нанасяне върху алкални, неабсорбиращи повърхности трябва да се нанесе един слой грунд Disbon 481 EP-Uniprimer. (вижте технически лист № 481). Нанася се един междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета.

Capadecor Metallocryl INTERIOR, който следва да се нанесе (вижте техническата информация на Amphibolin). Да не се използват матови бои като междинен слой. След това се нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl INTERIOR неразредено (макс.5%).

Capadecor Fantastic Fleece: Може да се нанася само при модели „Lino” и „Tira”. Нанася се един единствен равномерен неразреден слой Capadecor Metallocryl INTERIOR.

Разход

Около 100 ml/m2 за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

+ 5°C температура на основата и на въздуха.

Време за изсъхване

При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Измиват се с вода веднага след ползване.

Бележка

Capadecor Metallocryl INTERIOR не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро.

При използване на дълбочинен грунд Caparol Tiegrund TB в закрити помещения може да се наблюдава специфичен мирис на разтворител. Поради това се препоръчва подходящо проветряване на работното помещение. В чувствителни среди се препоръчва употребата на грунд Colarol-Putzfestiger, който не съдържа ароматни вещества и е със слаб мирис.