Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Дразни дихателните органи и кожата. Съществува опасност от сериозно увреждане на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не вдишвайте прах. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода и да се потърси медицинска помощ. Използвайте подходящи ръкавици и очила / маски, когато използвате продукта. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.

Депониране

Само напълно изпразнената торба (без мотор) се рециклира. Остатъците от втвърден материал се изхвърлят като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, съгласно EAK 170904.