Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu.
S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eti-cheta. A se aplica numai cu fierul de glet.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform pre-vederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele usca-te sau gunoi menajer (EAK 080112).

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF02 F

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro