Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Леснозапалим. При попадане може да предизвика сериозна вреда на очите. Изпаренията могат да предизвикат сънливост и замайване. Да се пази далече от деца. Съдовете, в които се съхранява, да бъдат плътно затворени и на добре проветрени места. Да се държи далече от запалими предмети. Да не се пуши на местата, където се съхранява. Да не се вдишват изпаренията/аерозолите.

В случай на контакт с очите, да се изплакнат веднага обилно с вода и да се направи консултация с лекар. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточниците или почвата. При недостатъчно проветрено помещение да се използва защитна маска за лицето и защитни очила. Да се употребява само в проветрени помещения. При поглъщане веднага се консултирайте с лекар и носете със себе си опаковката или този етикет.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Останалото съдържание от продукта да се изхвърля на определените за това места.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Този продукт (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 750 g/l ЛОС (VOC).

 

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.