Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се пази от деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта. При контакт с очите или кожата, веднага изплакнете мястото с вода. Не вдишвайте изпаренията/ спрея. Да не се изхвърля в канализацията, в течащи води или върху почвата. Допълнителни препоръки: виж картата с данните за сигурност.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните отпадъци от материала се предават на пункт за събиране на стари бои и лакове, а сухите остатъци от материала, като строителни отпадъци и отломки от разрушения, се предават на общинските пунктове или сметища.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа ЛОС макс. < 16 g/l.

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.