Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. При контакт с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Отпадък

Само празните опаковки се рециклират. Течният отпадък се изхвърля в събирателен пункт за стари бои/ лакове.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A / A: 30 g / l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g / l COV.

Продуктов код

M-GP01

Състав

Водна дисперсия на стирол-акрилни съполимери, титанов диоксид, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.