Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Леснозапалим. Да се избягва контакт с кожата и очите. При повтарящ се контакт с кожата, може до доведе до нейното загрубяване или разраняване. Изпаренията могат да предизвикат сънливост и замайване. При поглъщане може да доведе до сериозна вреда на белите дробове. Отровен е за водните организми и изливането във водни басейни може да доведе до вредни последствия. Да се пази далече от деца. Съдовете, в които се съхранява, да бъдат плътно затворени и на добре проветрено място. Да се държи далече от запалими предмети. Да не се пуши на местата където се съхранява. При работа с пръскащи устройства да не се вдишва от капчиците, които се разнасят във въздуха. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточниците или почвата. При недостатъчно проветрено помещение да се използва защитна маска за лицето и защитни очила. Да се употребява само в проветрени помещения. При поглъщане веднага се консултирайте с лекар и носете със себе си опаковката на продукта или този етикет. За допълнителна информация, моля погледнете Листa за безопасност на продукта, издаден от производителя.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Останалото съдържание от продукта да се изхвърля на определените за това места.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Този продукт (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 730 g/l ЛОС (VOC).

Продуктов код – Бои и лакове

M-GP03

 

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.