Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изхвърля в канализацията, водните пътища или земята. Да не се вдишва парата или спрея. Допълнителна информация: виж информационния лист за безопасност.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният отпадък се изхвърля в събирателен пункт за стари бои/ лакове.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на (ЛОС/COV)

Кат. A/h: 30 g/l (2010). Съдържание макс. < 1 g/l COV.

Продуктов код

M-GF01