Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се пази далече от деца. В случай на контакт с очите, да се изплакнат веднага обилно с вода. Да не се изсипва съдържание от продукта в канализацията, водоизточниците или почвата. При работа с пръскащи устройства да не се вдишва от капчиците, които се разнасят във въздуха.За допълнителна информация, моля погледнете Информацията за безопасност на продукта, издадена от производителя.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/COV)

Този продукт (Kat. A/h): 30 g/l (2010). 

Този продукт съдържа макс. < 1 g/l ЛОС (COV).

 

Допълнителна информация 

Вижте Информацията за безопасност, издадена от производителя.

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.