Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Да се използва внимателно. Преди употреба прочетете листовката на продукта. Да се пази далече от деца. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат веднага обилно с вода. При поглъщане на веществото веднага се консултирайте с лекар, защото може да навреди сериозно на чревната флора. Да не се изсипва остатък от съдържанието в канализацията, водоизточниците или почвата. Ако кожата Ви е високо чувствителна, при нанасянето на продукта използвайте ръкавици. За допълнителна информация, моля погледнете Листa за безопасност на продукта издаден от производителя.

Депониране

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/VOC)

Този продукт (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 15 g/l ЛОС (VOC).

Продуктов код – Бои и лакове

M-GF01F

Съдържание

Полиакрилна смола, вода, добавки, консерванти, биоцидни активни вещества.

Допълнителна информация

Вижте информацията за безопасност. 
Nr. înregistrare BAuA (Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă): N-24781

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.