Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Моля, консултирайте се с технически лист нр. 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните подслоеве и необходимостта от подготовката им.

Разреждане

С вода.

Инструкции за полагане

Върху нормално абсорбиращи повърхности, Grundier Konzentrat се разрежда с 5-6 части вода. За грундиране на силно абсорбиращи повърхности, Grundier Konzentrat се разрежда със 7-8 части вода и се полага, ако е необходимо, „мокро на мокро”, до пълното насищане на основата. Най-често е достатъчен един слой грунд. За грундиране на повърхности от бетон, лек бетон, хоросан Disbocret и циментови шпакловки, анхидридни и циментови замазки, Grundier Konzentrat се разрежда с 2-3 части вода. Не е необходимо грундът да образува гланцов филм.

Разход

Около 50-200 ml/m², в зависимост от предназначението, степента на абсорбция и вида на основата.Около 50-200 ml/m², в зависимост от предназначението, степента на абсорбция и вида на основата

Условия за обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C за слой и въздух.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене.

Инструменти

За да се укрепят основите се нанася с четка, до насищане и добра обработка. Нанасянето с мече или апарати за пръскане под високо напрежение е по-малко препоръчано. Въпреки това е възможно нанасянето с апарати Airless.

Полагане Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 60°
  • Дюза: 0,029"
  • Налягане на пръскане: 50 бара

Оборудването се почиства с вода, веднага след ползване.

Бележка

Grundier Konzentrat не се препоръчва за хоризонтални повърхности, събиращи вода.