Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Повърхности от меламин-формалдехидни смоли, твърдо PVC, покрития с прахови бои*, стари носещи двукомпонентни боядисани повърхности, желязо, стомана, алуминий (неанодизиран алуминий, респективно Елоксан), цинкова ламарина, горещо поцинкована стомана, както и много други основи, чието сцепление подлежи на тестване. Поради многообразието на покритията с прахова боя се препоръчва предварително извършване на тестове за сцепление.

Подготовка на основата

Основите трябва да са носещи, сухи, чисти, фиксирани и без разделителни вещества.

Повърхности от меламин-формалдехидни смоли: Шлайфат се и се почистват.

Твърдо PVC: Почистват се амониев овлажняващ агент съгласно БФС нр. 22.

Покрития от прахова боя: Шлайфат се и се почистват.

Стари, носещи двукомпонентни бои: Шлайфат се и се почистват.

Цинкова ламарина и ламарина от горещо поцинкована стомана: Почистват се амониев овлажняващ агент или с пясъкоструене съгласно лист БФС нр. 5.

Алуминий: Шлайфат се с абразивно платно и се почиства с нитро- разредител или с фосфорна киселина съгласно лист БФС нр. 6.

Желязо и стомана: Отстранява се корозията чрез пясъкоструене до достигане степен на чистота SA 21/2 съгласно DIN EN ISO 12944 Глава 4.

Начин на нанасяне

Съотношение на смесване кофа:

Основна база : Втвърдител = 9 : 1 тегловни части.

Capalac 2K-EP-Haftgrund може да се нанася с четка, мече или с пръскане.

В основната маса се добавя втвърдител. Разбърква се добре ръчно или с миксер на ниски обороти

(макс. 400 об./мин.). След това се излива в друг съд и се разбърква отново, до получаване на еднородна смес без бучици. Температурата на двата компонента трябва да бъде 15- 20°C.

При нанасяне с четка или мече не се разрежда. При нанасяне с пръскане се регулира консистенцията на продукти с Disboxid 419 Verdünner. Следващите покрития трябва да се нанасят след мин. 16 часа и макс. 24 с оглед предотвратяване появата на проблеми свързани със сцеплението. При надвишаване на този времеви интервал, повърхността се почиства с Capalac 2K-EP-Haftgrund и се шлайфа.

Активиране на спрея:

Флаконът се разклаща мин. 2 минути преди активиране. Трябва да се чува добре звука от движението на топчетата във флакона. За активиране на спрея трябва да се отстрани червената изпъкнала част за налягане от капака на продукта на продукта и той се слага върху щифта за налягане от долния край на флакона. След това, флаконът с монтиран капак се поставя с изпъкналата част надолу. Натиска се до край червения бутон за пускане с помощта на ръчна преса.

Внимание: Флаконът трябва да се разклати отново 2 минути след активиране, за да се осигури равномерното разпределение на втвърдителя. Разстоянието на пръскане е от 20-30 см. Повърхността се покрива равномерно с един тънък слой, с кръстовидни движения. Следващи слоеве се нанасят след мин. 16 часа и макс. 24 часа, за да се избягнат проблеми със сцеплението. При надвишаване на този времеви интервал, повърхността се шлайфа.

Структура на слоевете

Основа

Среда

Подготовка на основата

Грундиране

Междинен слой

Горен слой

 

 

 

 

 

Повърхности от меламин-формалдехидни смоли

закрито

Шлайфане

Capalac 2K-

EP-

Haftgrund

Capalac или

Capacryl Weiss

или Buntlacke

Capalac или

Capacryl

Weiss или

Buntlacke

 

 

 

Твърдо PVC

закрито / открито

Лист БФС нр..22

 

 

 

Покрития с прахови бои

закрито / открито

Шлайфане/почистване

 

 

 

Цинкова ламарина,

закрито / открито

Лист БФС нр.5

 

 

 

Желязо, стомана

закрито / открито

SA 21/2 DIN EN

ISO 12944 T 4

 

 

 

Алуминий

закрито / открито

Лист БФС нр.5

 

 

 

Стари носещи двукомпонентни бои

закрито / открито

Шлайфане/почистване

Разход

Около 120-170 ml/m2 . При нанасяне с пръскане разходът нараства с около 30 %. Флакон: 1,5 m2/доза. Стойността на разходната норма е ориентировъчна и варира в зависимост от вида и дебелината на основата и от разстоянието на пръскане.

Време за обработка

Кофа: Около 8 часа ори 20°C. Високите температури съкращават, а ниските удължават времето за обработка.

Флакон: Около 4 дни при 20°C. Високите температури съкращават, а ниските удължават времето за обработка. 

При по-продължителни паузи по време на обработка се изпразва флакона. Държи се с горния край надолу и се натиска докато спре да отделя материал.

Минимална работна температура

На материала и на основата +8 ̊ С до +30 ̊ С (макс.). Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Да се обърне внимание на температурата на точката на роса.

Време за съхенене

Сух при допир: след около 40 мин. (флакон: 10 мин.).

Може да се положи следващ слой боя след минимум 16, максимум 24 часа със самия продукт или с покривни лакове. След повече от 24 часа повърхността трябва да се шлайфа.

* Ориентировъчни стойности на температурата 20°C и 60% относителна влажност на въздуха. Високите температури, напр. слънчевите лъчи, съкращават значително времето за втвърдяване. Поради това крайният слой трябва да се положи по-бързо или повърхността трябва да се шлайфа.

Инструменти

Почистете веднга след употреба, с Disboxid 419 Verdünner.