Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

За професионално приложение!

Съвети за безопасност

Основна маса:

Запалим. Дразнещ за очите и кожата. Възможно е причиняване на сензибилизация след многократен контакт с кожата. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във води. Да се съхранява защитен от източници на огън -  пушенето забранено. При нанасяне чрез пръскане да не се вдишват изпаренията. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите да се измият с много вода и да се потърси лекарска помощ.

При контакт с кожата да се измие добре с вода и сапун. Да не се изпуска във водите, канализацията или почвата. При нанасяне на продукта да се носи подходящи защитни средства (ръкавици, очила, защитна маска). При недостатъчна вентилация да се ползва апарат за защита на дихателните пътища. Да се нанася само в зони с добра вентилация. Съдържа епоксидни съединения.   Да се спазват указанията на производителя (от техническия лист за безопасност).

Втвърдител:

Запалим. Възможно е причиняване на сензибилизация след многократен контакт с кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът трябва да се съхранява плътно затворен на места с добро проветрение. Да се съхранява защитен от източници на огън -  пушенето забранено. При нанасяне чрез пръскане да не се вдишват изпаренията. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се изпуска във водите, канализацията или почвата. При недостатъчна вентилация да се ползва апарат за защита на дихателните пътища. Да се нанася само в зони с добра вентилация. 

Двукомпонентен флакон:

Силно запалим. Дразнещ. Съдържа етил диамин. Може да предизвика алергични реакции. Дразнещ за очите. Възможно е образуването на експлозивни/силно запалими смеси при контакт с въздуха в процеса на ползване. Емисиите могат да сънливост и умора. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се нанася само в зони с добра вентилация. Да се осигури подходящо проветрение по време на след нанасяне на продукта. Да не се вдишват изпаренията получени при нанасяне с пръскане. При недостатъчна вентилация да се ползва апарат за защита на дихателните пътища. При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Внимание: Съд под налягане. Да се избягва излагане на слънчеви лъчи и при температури над 50°C. Да не се прилага сили при отваряне и да не се хвърля в огън, дори и след употреба. Да не се пръска към пламъци или върху нагорещени материали. Да се съхранява защитен от източници на огън - пушенето забранено. Възможно е образуването на експлозивно смеси при нанасяне в зони с несъответстващата вентилация. Продуктът се съхранява на добре проветрени места.

Мерки при спешни случаи: При вдишване на изпаренията да се осигури чист въздух за пострадалото лице. При контакт с очите да се измият добре с вода. При контакт с кожата да се измият остатъците пт продукта с вода и сапун.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Твърдите остатъци от материала могат да се обезвредят като отпадъци от бои със съдържание на органични разтворители или опасни вещества. 

Да не се изхвърлят с битовите отпадъци дори и празните флакони. Да се предават на специално оборудвани места или на фирми за обезвреждане.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 500 g/l ЛОС