Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се съхранява далече от запалими места, да не се вдишва. Препоръчва се продължително проветрение на помещенията, в които се работи. При всякакъв вид контакт с продукта потърсете незабавно лекарска помощ. Може да предизвика алергични реакции.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с остатъци от материала се предават на специално оборудвани места.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 500 g/l ЛОС