Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Запалими течности и пари. Повтарящата се експозиция може да накара кожата да изсъхне или да се напука. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Пазете от източници на топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. - Забранено е пушенето. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течни остатъци се предават на центрове за събиране на бои и лакове; сухите отпадъци от материала ще се изхвърлят като битови отпадъци.

Гранични стойности на ЕС за съдържание на ЛОС

Kaт. A/g): 350 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 350 g/l VOC. 

Продуктов код

M-GP02