Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Запалим. Многократният контакт с кожата може да причини изсъхване на кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът се съхранява с плътно затворена опаковка, на места с добро проветрение. Да се съхранява защитен от източници на огън – пушенето забранено.

Да не се вдишват изпаренията на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. При недостатъчна вентилация е задължително ползването на апарати за защита на дихателните пътища. Материалът се нанася само в участъци с добро проветрение. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите или кожата.

Съдържа 2-бутаксоним– може да предизвика алергични реакции. Прочетете техническия листа за безопасност на продукта (MSDS).

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/d): 300 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 300 g/l ЛОС.