Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Caparol AF Verdünner е специален разредител, използван за регулиране на степента на разреждане, както и за почистване на използваните инструменти при лакиране и боядисване с алкидни продукти Капарол.

Характеристики

 • Безцветна течност
 • Точка на кипене: 169°C
 • Точка на запалване: 46°C
 • Температура на запалване > 200°C
 • Долна граница на експлозия: 0,5 Vol %
 • Горна граница на експлозия: 7 Vol %
 • Този продукт съдържа (C9-C12):
 • Налягане на парите: 5 mbar при 20°C
 • Плътност при 20°C: 0,75-0,79 g/cm³
 • Слабо разтворим във вода
 • Кинематичен вискозитет: 10 сек
 • Съдържание на органичен разтворител: 100 %

Свързващо вещество

 • Парафинови въглеводороди
 • Парафин (петрол), обикновен C9-C12 CAS: 64771-72-8
 • EINECS: 265-233-4 Xn; R 10-65-66 >25 - 50%
 • Изоалкан (C9-C12) CAS: 90622-57-4 EINECS: 292-459-0 Xn; R 10-65-66 >25 - 50%

Опаковка

1l, 5l

Съхранение

Продуктът се съхранява на прохладни места, в херметично затворена оригинална опаковка,  при добро проветрение и вентилация, предпазен от източници на огън и запалване – Пушенето забранено.

Да се използва само в помещения с добра вентилация. Температурата на съхранение трябва да е 5° - 20°C. Да не се съхранява на едно място с киселини, основи или силни оксиданти.