Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Стабилни дървени елементи, желязо, цинк, алуминий, твърдо ПВЦ, стари бои с носеща способност.
Основата трябва да бъде суха, фиксирана, с носеща способност и без вещества възпрепятстващи
сцеплението.
Влажността на стабилния дървен елемент трябва да е под 13%.
Не е подходящ за полагане върху покриви.


Подготовка на основата


Дървени елементи: Дървената повърхност се шлайфа в посока на дървеното влакно, почиства се добре и се отстранява
смолата. Заострените краища се заоблят (вижте лист БФС 18).
Желязо, стомана: Почиства се с песъкоструене до получаване на степен Sa 2½ съгл. DIN EN ISO 12944-4. При намалено
оксидиране (напр. във вътрешни помещения без конденз и без агресивно въздействие) е позволено
механизирано или ръчно почистване до получаване на степен ST 3.
Цинк, поцинкована стомана: Повърхността се измива добре с амонячен разтвор или с песъкоструене, съгл. лист БФС 5.
Твърдо ПВЦ: Повърхността се измива добре с амонячен разтвор съгл. лист БФС. 22.
Алуминий: Почиства се с нитро разтворители или фосфорна киселина, съгласно лист БФС 6.
Мед: Почиства се с Multistar или други разяждащи разтвори с помощта на абразивна гъба.
Стари, боядисани повърхности: Шлайфат се и/или се почистват с алкални вещества. Отстраняват се основите без носеща способност.


Начин на нанасяне


Capalac Dickschichtlack може да се нанася с четка, с мече или с пръскане. Преди употреба се хомогенизира
добре. Ако е необходимо продуктът може да се разтвори с лигроин, респективно заместител на терпентин.
При цветовете Glimmer могат да се получат хомогенни повърхности от оптична гледна точка. Само с
пръскане. При по-големи повърхности не винаги може да се избегне появата на ефекта на облаци, поради
разделяне на повърхността на отделни работни зони.

Указания за нанасяне с пръскане

 

Дюза

Налягане

Препоръка

Airless Lac

0,009-0,013 инча

180-200 бара

Помпа с мембрана или с бутало

Airless Mica (матово – лъскав)

0,009-0,013 инча

180-200 бара

Само помпа с бутало

Състав на слоевете

Основа

Среда

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

 

Дърво, дървени елементи

Закрито

Шлайфане

-

   

Стабилно дърво

Открито

Почистване

БФС 18

Capalac Holz-Impragniergrund

   

Стомана, желязо

Закрито/открито

Почистване от ръжда/обезмасляване

-

   

Цинк/галванизирани повърхности

Закрито/открито

БФС 5

    

Алуминий

Закрито/открито

БФС 6

    

Мед

Закрито/открито

Почистване с Multistar

    

Твърдо ПВЦ

Закрито/открито

БФС 22

    

Абсорбираща стара боя

Закрито/открито

Почистване с алкални разредители

Повърхността се подготвя в зависимост от изискванията на основата
 

  
       

Указание: Да се извършва проби при повърхностите покрити с технология Coil Coating или при критичните повърхности.
Антикорозионна защита на стоманата с Capalac Dickschichtlack
Покривни системи за категории C2, C3, C4 корозивност, съгласно DIN EN ISO 12944-5
Подготовка на повърхността: пясъкоструене до достигане на степен Sa 2½ (DIN EN ISO 12944-4)

Номер система

Грунд

Теоритична дебелина слой (мм)

Междинен слой

Теоритична дебелина слой (мм)

Финален слой

Теоритчина дебелина слой (мм)

Обща теоритична дебелина слой (мм)

Категории корозия
C22,C32,C42

1

Capalac Dickschichtlack напр. RAL 7036

60

  

Capalac Dickschichtlack de ex. RAL 7036

60

120

   

2

Capalac Dickschichtlack Mica

80

  

Capalac Dickschichtlack Mica

80

160

   

3

Capalac Dickschichtlack de напр.. RAL 7036

60

Capalac Dickschichtlack de напр. RAL 7036

60

Capalac Dickschichtlack de напр.. RAL 7036

60

180

   

43)

Capalac Dickschichtlack Mica

80

Capalac Dickschichtlack de напр.. RAL 7036

60

Capalac Dickschichtlack de напр.. RAL 7036

60

200

   

53)

Capalac Dickschichtlack Mica

80

Capalac Dickschichtlack Mica

80

Capalac Dickschichtlack Mica

80

240

   

Антикорозионна защита на стомана с Capalac Dickschichtlack (Sistem-Duplex)Покривни системи за категории C2, C3, C4 корозия, съгласно DIN EN ISO 12944-5
Подготовка на повърхността: пясъкоструене до достигане на степен Sa 2½ (DIN EN ISO 12944-4)

Номер система

Слой грунд

Теоритична дебелина (мм)

Междинен слой

Теоритична дебелина (мм)

Краен слой

Теоритична дебелина (мм)

Обща теоритична дебелина слой (мм)

1*

Capalac Dickschichtlack напр. RAL 5010 

60

  

Capalac Dickschichtlack напр. RAL 5010

60

120

2*

Capalac Dickschichtlack Mica

80

  

Capalac Dickschichtlack Mica

80

160

С доклад за проверка съгласно DIN EN ISO 12944 глава 6 за система 6.
Обяснения:
Категории корозия (вижте DIN EN ISO 12944 глава 2)

Категория/натоварване

Примерни за типични условия на средата, респ. натоварвания при нормален климат
 

 

Открито

Закрито

C2 ниско

Атмосфера с малко мръсотия

Сгради без отопление, с възможност за поява на конденс, напр. складове, спортни зали.

С3 средно

Градска, промишлена атмосфера,
средно замърсена със серен оксид.
Крайбрежно зони със средно засоляване

Производствени помещения с голяма влажност и малко мръсотия, напр. хранителни инсталации, перални, бирени фабрики, фабрики за мляко.

С4 голямо

Промишлени и крайбрежни зони със средно засоляване

Инсталации с химически вещества, басейни.

Продължителност на защитата (вижте DIN EN ISO 12944 глава 1 и 5)

Продължителността на защита представлява прогнозирания срок на устойчивост на покривната система до първия ремонт. Посочените времеви интервали са стойности, получени от опита, които могат да бъдат полезни за собственика при определянето на график за ремонт, спазвайки и финансовите съображения. Продължителността на защита не е гаранция!
 

Категория

Продължителност на защита в години

Ниска (L)

2-5

Средна (M)

5-15

Голяма (H)

Над 15

Разход/Дебелини на слой: разходните стойности и дебелините на слоевете са ориентировъчни стойности.

Използван иструмент

Вид материал

Разход /м2

Среден разход / м2

Средна дебелина мокър слой

Средна дебелина на сух слой

Четка/мече

Вариант лак универсални цветове

100-125 ml

Около 115 ml

Около 115μm

Около 65μm

 

Mica RAL 9007 и Цветове ДБ

125-160 ml

Около 140 ml

Около 140μm

Около 80μm

 

GMica RAL 9006 и Kupfer

100-125 ml

Около 115 ml

Около 115μm

Около 60μm

Пръскане

Вариант лак универсални цветове

100-125 ml

Около 115 ml

Около 115μm

Около 65μm

 

Mica RAL 9007 и Цветове ДБ

150-180 ml

Около 160 ml

Около 160μm

Около 80μm

 

GMica RAL 9006 и Kupfer

125-150 ml

Около 135 ml

Около 135μm

Около 135μm

Минимална работна температура

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.


Време за съхнене

  • сух на повърхността за около 4 часа.
  • сух при допир за около 8 часа.
  • може да се боядисва отново след около 24 часа
  • напълно сух след около 5 дни

При ниски температури и висока влажност на въздуха или при малко движение на въздуха, напр. при складиране строителните елементи, това време се удължава.


Почистване на иснтрументи

Почистват се с лек бензин или с терпентин веднага след ползване.