Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикацията)

Повторен контакт може да доведе до напукване на кожата. Да се пази от деца! Опаковките да се съхраняват плътно затворени - на проветриво място! Да се пази от запалими източници. Да не се пуши в близост! Не вдишвайте парите/ аерозола! Да не се допуска контакт с очите и кожата! Не трябва да попада в канализацията, водоеми и в почвата! При недостатъчно проветрение да се използва дихателна маска! При поглъщане да не се предизвиква повръщане! Незабавно потърсете лекарска помощ и покажете опаковката или този етикет!

Съдържа Кобалткарбоксилати, 2 -бутаноноксим - възможни са алергични реакции. За повече сведения, вижте Техническия лист за безопасност.

Депониране

За рециклиране да се предават само изпразнени кутии. Oстатъците да се предават на места за събиране на отпадъци от стари лакове. ЕАК/АVV 03 02 05.

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

(Кат. А/j): 700 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 690g/l ЛОС.

Продуктов код

M-KH03