Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1103 проверка на противохлъзгащата способност
  • R11 Институт на професионален синдикат Св. Августин 
  • 1-1231 проверка на противохлъзгащата способност
  • R10Институт за контрол на материалите, Хелберг, Люнебург
  • 1-1104 Проверка възможността за почистване, съгласно DIN 25415 глава 1
  • Специализиран университет, Аахен. 1-1216
  • Сертификат TÜV, боя за подови настилки с ниски емисии, стандартни цветове
  • TÜV Nord.1-1217 Сертификат TÜV, боя за подови настилки с ниски емисии, специални цветове
  • TÜV Nord.1-1244 Общо строително разрешително (Z-156,605-640) за приложение в обитаеми помещения, Германския институт по строителна техника, Берлин.

Съвети за безопасност

Продукт, предназначен само за професионална употреба.

Основна маса: нямаВтвърдител: Може да предизвика сензибилизация при контакт с кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва контакта с кожата и очите. При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун . Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Да се носят подходящи защитни ръкавици и да се предпазват очите/лицето по подходящ начин.   Втвърдителят и подготвеният продукт могат да раздразнят кожата и дихателните пътища, могат да предизвикат сензибилизация и алергични реакции. По време на и след обработка на материала да се осигури постоянно проветрение. Да не се вдишват изпаренията. Не е позволено пръскането и пулверизацията на продукта. Алергичните лица или склонните към болести на дихателните пътища лица не трябва да се наемат за обработката на този продукт. Съдържа Изоцианат Прочетете препоръките на производителя.

Продуктов код

PU 40

Гранична стойност ЛОС допустима от ЕС

За този продукт (Кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 20 g/l ЛОС.

Допълнителни указания

Вижте техническия лист за безопасност. При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon  и указанията Caparol за почистване и защита на подови настилки.

Маркировка CE

EN13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка  – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли.Продуктите, съответстващи на упоменатата норма ще имат маркировка CE. Маркировката се нанася както на опаковката, така и съответния маркировъчен лист СE, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес  www.caparol.de 

Технически съвети

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.