Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Актуалните сертификати се предлагат при запитване

Съвети за безопасност

Продукт, предназначен само за професионална употреба.

Компонент A: Предупреждение. Може да причини алергична кожна реакция. Ако е необходим медицински съвет, носете под ръка опаковката на продукта или етикета. Да се ​​пази далеч от деца. Да не попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Носете защитни ръкавици/предпазни очила. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Съдържа: 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он, реакционна маса от 5-Хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1). опасност! При пръскане могат да се образуват опасни вдишвани капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. 

Компонент B: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден при вдишване. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Не вдишвайте прах/дим/газ/мъгла/изпарения/аерозол. Да не попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение. Носете защитни ръкавици/предпазни очила. Обадете се на лекар, ако се почувствате зле. Дръжте заключено. Съдържа: хексаметилен диизоцианати, олигомер, хидрофилен, алифатен полиизоцианат, хексаметилен-1,6-диизоцианат.

Гранична стойност ЛОС допустима от ЕС

За този продукт (Кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 20 g/l ЛОС.

Допълнителни указания

Вижте техническия лист за безопасност. При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon  и указанията Caparol за почистване и защита на подови настилки.

Маркировка CE

EN13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка  – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли.Продуктите, съответстващи на упоменатата норма ще имат маркировка CE. Маркировката се нанася както на опаковката, така и съответния маркировъчен лист СE, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес  www.caparol.de 

Технически съвети

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Грижа и почистване

Възможни са цветови разлики и признаци на креда при UV и атмосферни влияния. Органичните багрила (напр. в кафето, червеното вино или листата) и различни химикали (напр. дезинфектанти, киселини и др.) могат да доведат до промени в цвета. Повърхността може да бъде надраскана от абразия. Функционалността не се влияе от това.