Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Съвети за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата.

Депониране

Смесена основна боя: Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци.

  • Histolith® Kristallin-Farbkomponente: Смесва се с Histolith® Kristallin-Fixativ и се обезврежда като основна боя.
  • Гаранционен срок при съхранение: Histolith® Kristallin-Farbkomponente: 6 месеца; Histolith® Kristallin-Fixativ: 12 месеца

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. <1 g/l ЛОС